Меню

ТРЗ и Личен състав

Правилното управление на трудовите правоотношения изисква непрекъснато следене на честите промени в нормативната уредба, спазване на точни срокове и специфики според данъчното и трудовото законодателство, за което ние ще се погрижим.

Специализирано Счетоводно Предприятие Зарис предлага пълния набор от услуги по управление на персонала- от администриране на трудови договори до изчисляване на възнаграждения:

 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове, присъствени форми и рекапитулации;
 • Изчисляване на данъци върху доходите, социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи за разчитането им с бюджета;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6;
 • Подаване на болнични листове, заявления и приложения към тях в НОИ;
 • Водене на регистър на представените болнични листовe;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. свързани с полагане на трудови правноотношения;
 • Изготвяне на граждански договори– сметки за изплатени суми, служебни бележки, подаване на декларации за дължимия данък общ доход;
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови договори, служебни бележки и удостоверения;
 • Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ;
 • Подаване на уведомление по чл.62 и чл. 123 от КТ;
 • Администриране и поддържане на трудови досиета;
 • Консултации и анализи във връзка с ТРЗ;
 • Изготвяне на статистически отчети към НСИ;
 • Изготвяне на справки за полагаемия платен годишен отпуск
 • Съдействие при сключване на договор със Служба по трудова медицина
 • Съдействие при проверки от Инспекцията по труда