Меню

Счетоводни услуги и данъчно представителство

Счетоводни услуги и данъчно представителство

Счетоводството е от основно значение за развитие на вашата идея за бизнес, като чрез вкарването ѝ в законови рамки, ние ще ви помогнем тя да се превърне в работещо начинание. Създадохме нашите услуги в отговор на специфичните нужди на дейността ви, като се стремим нашата помощ да е ключова в планирането и управлението на разходите ви, оптимизиране на приходите и вземането на решения. Предлаганата от нас комплексна абонаментна услуга ви осигурява спокойствието, че работите в рамките на приложимото законодателство, като едновременно се стремим да използваме всяко възможно данъчно облекчение. Полагаме усилия в насока за по- добро управление, предвидимост и оптимизация на данъчното ви облагане.

Специализирано Счетоводно Предприятие Зарис предлага счетоводно обслужване като абонаментна услуга и допълнителни опции към абонамента, както следва:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, съобразени с приложимите счетоводни стандарти;
 • Хронологично, синтетично и аналитично счетоводно отчитане на дейността по представените първични документи; Отчитане на материалните запаси: заприхождаване, изписване и следене на стоковите наличности
 • Редовно завеждане на приходните и разходните документи на дружеството;
 • Изготвяне на текущи справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти
 • След въвеждане на цялата първична документация за месеца – извършване на месечно приключване;
 • Следене на оборота за регистрация по ЗДДС (за фирми, нерегистрирани по ЗДДС)
 • Изчисляване на амортизационни отчисления на наличните активи във фирмата, изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети за нуждите на ръководството и различни институции;
 • Представителство чрез електронен подпис пред НАП, НОИ, НСИ;
 • Регистрация по ЗДДС
 • Подготовка на дневници и справка – декларация по ДДС при съответна регистрация на фирмата по Закона за ДДС; изготвяне на VIES декларации
 • Изготвяне на Интрастат декларации
 • Възстановяване на ДДС чрез системата VAT Refund;
 • Изготвяне на статистически форми и отчети за НСИ и БНБ;
 • Подготовка на документи при провеждането на ревизии и проверки от НАП
 • Подготовка на документи и консултации относно банкови кредити
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Електронно банкиране при желание от страна на клиента