Меню

Нашите казуси

Септ. 10, 2019

Едноличен търговец или капиталово дружество

Едноличен търговец или капиталово дружество

Каква фирма ще регистрирате зависи от целта на бизнесначинанието, партньорството, капитала, идеите и перспективите за развитие.

 

ЕТ /едноличен търговец/

е обикновено най-непретенциозната форма за икономическа активност. Тя е и най-лесна за управление и формално отчитане на дейността. Най-често, при търговията и услугите, дейността на ЕТ попада в облагането с еднократен патентен данък на годишна база. Патентните дейности са описани в списък-приложение 4 на ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси). Условието е през предходната година да нямате по-голями приходи от продажби от 50000 лева и да не сте регистрирани по ЗДДС.

Едноличният търговец отговаря с цялото си имущество и собственост за задълженията като МОЛ. Имайте предвид, че от данъчна гледна точна физическото лице собственик на ЕТ се отъждествява със самото ЕТ, тоест отговорността за задължения на фирмата се обезпечава с имуществото и на физическото лице – собственик. ЕТ не представлява търговско дружество.
 

Осигуровки при ЕТ:

Като ЕТ – в качество на самоосигуряващо се лице –избирате доход, който не може да е под минималния осигурителен доход месечно (за 2019 г. – 560 лв.) и да не е над „тавана“ от 3000 лв. месечно (за 2019 г.) В зависимост от годишната печалба ЕТ довнася осигуровки върху разликата от минималния осигурителен доход в годишен размер и реалната реализирана печалба за годината.
 

Предимства на ЕТ:

1. При откриване не се регистрира капитал;

2. Таксите за регистриране и адвокатските хонорари са доста по-ниски.

3. Премахването на фирмата от регистъра е също улеснено. Преустановявянето на дейността за определено време не изисква подаване на декларация за неактивност в ТР.

4. При ЕТ данъчните декларации се подават в срок, който е до последното число на месец април. Всички останали дружества са длъжни да подадат декларацията до последното число на месец март.
 

Някои недостатъци на ЕТ:

1. Всяка година, довнасяте или изравнявате осигуровки върху реализираната печалба, ако е по- голяма от авансово внесените върху избрания осигурителен доход;

2. Едноличният търговец, както физическото лице отговаря за задължения с цялото си имущество и средства;

3. При не малка част от професиите, свързани с разкрасяване, авторемонти и други, патентният данък се оказва в пъти по-висок от данък печалба;

 

Данъци:

ЕТ, който не се облага по реда на ЗМДТ, т.е. не извършва патентна дейност, се облага по реда на ЗДДФЛ с данък от 15%. Данъчната основа се определя в най- обща форма като от реализираните приходи за една календарна година се извадят документално обоснованите и свързани с дейността направени разходи и ако фирмата не е формирала печалба, не се дължи данък.

 

ЕООД /Еднолично дружество с ограничена отговорност/ ООД / Дружество с ограничена отговорност./

Разликата между тях е в дяловете на собственост. При ЕООД има един собственик, а при ООД – трябва да са поне двама души. ООД и ЕООД започват с начален капитал. Собствениците им солидарно отговарят за направените задължения на тяхната фирма до размера на имуществото на дружеството, но не се включва имуществото на съдружниците като физически лица; Минималният капитал, който е необходим за учредяване на ЕООД / ООД е в размер на 2 /два / лева.
 

Осигуровки:

Съдружник в ООД, не изпълняващ функцията на управител, внася осигуровки като самоосигуряващо се лице, когато упражнява труд в дружеството. Той избира какъв да е дохода. Собствениците на ООД или на ЕООД не внасят осигуровки, при условие, че не са в качеството на управители и не са получавали заплата от работата си в тази фирма.
 

Недостатъци при ООД и ЕООД:

1. Имат по-високи такси за регистрация и адвокатски хонорари в сравнение с регистрация на ЕТ;

2. Прекратяването е също усложнено: ЕООД или ООД се заличава с ликвидация. Начинът, по който се осъществява тя, изисква по-продължително време, за да се удовлетворят всички кредитори. Тя отнема близо шест месеца;

3. Всяка година капиталовите дружества публикуват годишните си финансови отчети в Търговски Регистър към Агенцията по Вписване, за което се дължи такса. Дори и да няма дейност ЕООД/ООД трябва да публикува декларация за неактивност.

4. Срокът за подаването на Годишна данъчна декларация е до последното число на месец март.
 

Данъци:

Дружествата ЕООД и ООД дължат данък печалба – 10%. Данъчната основа се определя в най-обща форма като от реализираните приходи за една календарна година се извадят документално обоснованите и свързани с дейността направени разходи. В ЕООД/ ООД има и данък „дивидент“, който е 5% . Той се дължи върху вече обложената с 10 % данък печалба на дружеството, която се разпределя на собственика / собствениците/.

В заключение, за да се избере нужната правноорганизационна форма за управление на вашия бизнес, трябва да се съобрази характера и спецификата на дейността , която възнамерявате да упражнявате, като видно от горенаписаното данъчната и осигурителна тежест е почти еднаква.